Seneka 18, poezja

271 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Se­neka 18.

Okruchy życia...

Niekiedy war­to spróbo­wać od końca
tak jak pa­ra staruszków
za­fas­cy­nować się pięknem ptaków
z pob­liskiego parku
nie mówić nic i nie pragnąć niczego
oprócz by­cia bliżej siebie
kar­mić kaczki
pochy­lać się nad kwiatami
uśmie­chać się do przechodniów
a później bez zas­ma­kowa­nia dotyku
poz­wo­lić so­bie odejść
a jeśli na­rodzi się tęsknota
do­piero wtedy
spot­kać się jeszcze raz
kochać się na­miętnie lecz dojrzale
pięknie i odpowiedzialnie
i zaw­sze pragnąć być blis­ko siebie
tak jak ta pa­ra staruszków
która swoimi kro­kami wyz­nacza szlak
do praw­dzi­wego nieba... 

wiersz
zebrał 23 fiszki • wczoraj, 13:54

Ku pamięci...

Zes­trze­lili ptaka
rozpętała się afera
jed­ni zrzu­cają winę na drugich
to nie my, to oni
a jeszcze in­ni wieszczą
że ptak sam spadł
bo miał złama­ne skrzydło
ludzie po­wychodzi­li z chat
pędzą na szyję na łeb
jed­ni po ko­loro­we pióra na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 46 fiszek • 9 listopada 2014, 18:49

Okruchy życia...

Na pożegnanie
dot­knęłaś moich ust
ka­załaś mil­czeć
gdy gasło two­je życie
od­pro­wadziłem cię
pocałunkiem
a gdy poczułem chłód
spanikowany
ścisnąłem two­je dłonie
wierząc, że swoim ciepłem
spra­wię, że wrócisz
bez­silny przyrzekłem sobie
że kiedyś cię odnajdę...
te­raz żyję
wspom­nieniami tam­tych dni
wto­piony w bez­sensowną bezdomność
ówczes­nych uczuć
cza­sem modlę się pokornie
niekiedy płaczę
a gdy ni­kogo już nie ma na cmentarzu
roz­ma­wiam z tobą
jak kiedyś
i wierzę
że każdy za­palo­ny znicz
właśnie tu i teraz
gdy klęczę
ma głębo­ki sens
by spot­kać cię kiedyś jeszcze raz... 

wiersz
zebrał 65 fiszek • 31 października 2014, 20:42

Ona...

W każde słowo
mocą ba­biego la­ta, wpla­ta w literki
naj­piękniej­sze nit­ki swo­jej duszy
dum­na i wrażliwa
swój smu­tek ofiaro­wuje nocy
i tyl­ko sa­mot­ność gwiazd
ma wyłączność na widze­nie jej łez
żyje jak zra­niony ptak
samotna
lecz pełna wiary
że gdzieś tam is­tnieje lep­szy świat...
dla jed­nych jest aniołem
dla in­nych piękną, wrażliwą poetką
dla siebie sa­mej jednak
jest tyl­ko zwyczajną kobietą... 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 29 października 2014, 10:41

Niedorosła miłość...

Kochać, to często mieć w so­bie
od­ro­binę z dziec­ka
cza­sa­mi pragnąć na­pi­sać list
na lus­trze w łazien­ce
i cze­kać z utęsknieniem
na od­po­wiedź
lub cho­ciażby na mały znak
w pos­ta­ci kośla­we­go zna­ku ser­ca
po wielok­ropku...
kochać to być ra­dos­nym chwilą
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 26 października 2014, 13:08

Okruchy życia...

Cza­sami odchodzisz
tak jak­by nig­dy nic nas nie łączyło
mak­sy­mal­nie obojętna
z przytupnięciem
od­wra­casz się na jed­nej nodze
by, na pożegnanie
wzro­kiem wy­razić swój gniew
i podkreślić
wagę swo­jej decyzji
lecz za­miast po­wagi i złości
two­ja twarz łagodnieje
po chwili
wra­casz lek­ko zawstydzona
bo jak można zapomnieć
zab­rać z sobą kogoś
ko­mu obiecało się iść razem
na końce świata... 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 24 października 2014, 08:49

Magia muśnięć...

Nie zaw­stydzisz poetę miłością
na­wet gdy­byś o uczuciach
wie­dział dosłow­nie wszystko
nie zawstydzisz...
bo poeta pot­ra­fi więcej
niż tyl­ko kochać
poeta pot­ra­fi słowem wzbudzać
dreszcze
za­nim prag­nienia nadążą zamieniać
je w dotyk... 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 22 października 2014, 11:37

Okruchy życia...

Cza­sami blis­kość na chwilę odfruwa
niczym ptak
niesiony na pięknych skrzydłach
słów
na bo­gat­szy i lep­szy ląd...
a wszys­tko tyl­ko po to
by kiedyś
można było le­piej żyć
bez biedy, zmar­twień i trosk...
lecz, gdy na powrót nas­ta­je czas
nikt już zaz­wyczaj nie czeka
tyl­ko mar­twe napisy
na zim­nych ste­lach dusz
snują opo­wieść swą
że tych, dla których chcieliśmy
pra­cować i żyć
za­bił już daw­no czas
w którym blis­kość dla miłości
pod­bi­jała
lep­szy świat... 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 19 października 2014, 18:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama