Seneka 18, aforyzmy

321 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Se­neka 18.

Wra­cając z piekła uza­leżnienia, zbyt szyb­ko człowiek chciałby stać się dla in­nych wszys­tko­wiedzącym aniołem… za­pomi­nając, że trzeźwość to tyl­ko jed­no skrzydło zaś dru­gie to pokora… 

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 28 stycznia 2015, 13:54

Sa­mot­ność jest tą częścią ludzkiego życia w której nadzieja pisze wier­sze... niedokończone. 

aforyzm
zebrał 34 fiszki • 26 stycznia 2015, 19:28

W więzieniu strachu kluczem do wol­ności jest słowo... 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 12 stycznia 2015, 10:00

Tyl­ko ten od­krył ta­jem­nicę ściany płaczu, kto powrócił do do­mu z uśmiechem... 

aforyzm
zebrał 35 fiszek • 11 stycznia 2015, 20:19

Zbyt dużo cza­su poświęca­my na oma­wianie tra­gedii człowieka, za­miast wes­przeć go choćby tyl­ko jedną chwilą przed… 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 10 stycznia 2015, 19:20

Często sa­mot­ność jest jak bet­le­jem­ska gwiaz­da, od­bi­ja no­sy na szy­bach, by wska­zać ludziom ok­na za który­mi tej no­cy na­rodzi się Chrystus...


Życzę wszys­tkim spo­koj­nych i po­god­nych świąt. 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 22 grudnia 2014, 15:12

Każda sa­mot­ność kry­je w so­bie ta­jem­nicę piękna, lecz ludziom zaz­wyczaj od­wa­gi brak, by za­pukać do drzwi, za­palić światło i od­kryć jej błękit... 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 18 grudnia 2014, 10:42

Blis­kość rodzi się zaw­sze tam, gdzie ludzie nie wstydzą się swo­jej wrażliwości... 

aforyzm
zebrał 44 fiszki • 15 grudnia 2014, 18:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama