Seneka 18, aforyzmy

331 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Se­neka 18.

Każda piękna chwi­la zaz­wyczaj za­wiera w so­bie ja­kieś ,, kocham "... by us­pra­wied­li­wić do­tyk, gdy przeminie... 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • wczoraj, 19:27

W dzi­siej­szych cza­sach co­raz częściej użala­my się na sa­mot­ność, nie z bra­ku wokół siebie życzli­wych ludzi, lecz z bra­ku sek­su ... 

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 10 sierpnia 2015, 17:28

Wiele ka­mieni pow­sta­je z naszych serc, bo zbyt często przechodzi­my obok czy­jegoś smut­ku obojętnie... 

aforyzm
zebrał 70 fiszek • 19 lipca 2015, 13:47

Cóż z pięknych wyz­nań jeśli ser­ce nie wie co to trwanie... 

aforyzm
zebrał 59 fiszek • 13 kwietnia 2015, 19:46

Nagła cisza za drzwiami zaz­wyczaj wszys­tkich wy­miata, wiado­mość o śmier­ci, gromadzi... 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 10 kwietnia 2015, 20:46

Wiara może usu­wać z two­jej dro­gi wiel­kie ka­mienie, lecz ka­myki z butów co ja­kiś czas, mu­sisz już wyj­mo­wać sam... 

aforyzm
zebrał 54 fiszki • 5 kwietnia 2015, 08:44

Wiele ra­zy człowiek umiera, lecz zmar­twychwsta­je tyl­ko wte­dy, gdy ma dla ko­go żyć...


Spo­koj­nych i dob­rych świąt. 

aforyzm
zebrał 43 fiszki • 2 kwietnia 2015, 19:11

Od­rzu­conych naj­chętniej przyj­mu­je papier... 

aforyzm
zebrał 54 fiszki • 19 lutego 2015, 09:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama