Seneka 18, aforyzmy

308 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Se­neka 18.

Gdy między perłami za­puszcza korze­nie egoizm, wśród pol­nych ka­mieni pnie się ku słońcu radość... 

aforyzm
zebrał 56 fiszek • 10 września 2014, 18:51

Naj­bar­dziej bo­li sa­mot­ność, gdy cisza ociera się o nieza­gojo­ne rany... 

aforyzm
zebrał 97 fiszek • 24 sierpnia 2014, 16:05

Na­wet w naj­większym cier­pieniu można dos­trzec naj­piękniej­sze od­ruchy miłości… wys­tar­czy tyl­ko spoj­rzeć na ludzi, którzy pot­ra­fią trwać do końca, pod czyimś krzyżem. 

aforyzm
zebrał 110 fiszek • 28 maja 2014, 16:17

Cza­sem jes­teśmy zbyt da­leko by zos­tać i zbyt blis­ko by odejść… 

aforyzm
zebrał 129 fiszek • 17 maja 2014, 07:44

Jest ta­ki ból sa­mot­ności, który roz­ry­wa ser­ce z po­wodu bra­ku ludzkich dłoni, mi­mo, że dom z po­zoru wy­pełniony jest blis­ki­mi ludźmi i tym, co niezbędne do szczęśli­wego życia… 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 16 maja 2014, 10:54

Roz­miar szczęścia za­pisu­je się w in­tensyw­ności do­tyka­nia ukocha­nej oso­by… i nie­szczęścia również, gdy pal­ce co­raz częściej nat­ra­fiają już tyl­ko na wiatr… 

aforyzm
zebrał 85 fiszek • 11 maja 2014, 08:37

Piękno możemy stworzyć również z te­go co nas dzieli, wys­tar­czy tyl­ko dos­trzec wspólną tęczę i stać się słońcem i deszczem... 

aforyzm
zebrał 90 fiszek • 5 maja 2014, 10:48

Cza­sem czuję się jak nie­chciana nadzieja, przychodzę, do­tykam dłoni i trwam… a człowiek i tak odchodzi... 

aforyzm
zebrał 150 fiszek • 3 maja 2014, 07:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni