Seneka 18

950 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

W dzi­siej­szych cza­sach co­raz częściej użala­my się na sa­mot­ność, nie z bra­ku wokół siebie życzli­wych ludzi, lecz z bra­ku sek­su ... 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 10 sierpnia 2015, 17:28

Zakazana miłość...

Przy za­pom­nianym mostku
gdzieś w le­sie
nad wys­chniętym strumieniem
spot­kałem miłość
ona i ja 
wtu­leni w siebie
niewidoczni
z da­la od blichtru miast
i ludzkich osądów
w na­miętnym dotyku
chłonęliśmy skradzione chwi­le ...
a gdy nas­tała już noc
uwol­ni­liśmy miłos­ny łańcuch rąk
i pod osłoną gwiazd
roz­sta­liśmy się
wra­cając do miejsc
w których zaw­sze dłuży się czas
właśnie tam
do nie swoich domów... 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 2 sierpnia 2015, 18:21

Wiele ka­mieni pow­sta­je z naszych serc, bo zbyt często przechodzi­my obok czy­jegoś smut­ku obojętnie... 

aforyzm
zebrał 69 fiszek • 19 lipca 2015, 13:47

* * *

Wrażliwi
ni­by ta­cy sami
lecz czują trochę więcej
do­tykają marzeniem
w czy­ny wkładają serce
gdy kochają
miłość opo­wiadają wierszem
roz­sta­nia bolą
znoszą je jed­nak z godnością
lecz tyl­ko z pozoru
bo w samotności
gaszą wszys­tkie gwiazdy
wa­riują z miłości.. 

wiersz
zebrał 56 fiszek • 13 lipca 2015, 18:57

Smu­tek jest piękny
jeśli wzbudza refleksje
nad sa­mym sobą. 

haiku
zebrał 63 fiszki • 9 maja 2015, 20:22

Kiedy tęsknię...

... bo kiedy tęsknię
za­mieniam się w po­korę i ciszę
bo wiem
że kiedy zatęsknię zbyt głośno
za­miast ciebie
powróci do mnie je­dynie echo
a mój głos
sta­nie się wy­ciem do księżyca... 

wiersz
zebrał 76 fiszek • 5 maja 2015, 19:00

Magia miejsc...

Cza­sem wy­ruszam do­nikąd, przed siebie
szu­kam jak daw­niej, na łące barw piękna
zachwy­cam się kształtem chmu­ry na niebie
i chłonę całym sobą na­turę... i czekam...

Ty­le jest ścieżek i traw nieodkrytych
do­tyków, muśnięć, za­pachów i dreszczy
wyz­nań miłos­nych na głazach wyrytych
cóż piękniej­sze­go może być jeszcze...

Pat­rzę i tęsknię, jak ptak zraniony
z nadzieją szu­kam ja­kiegoś człowieka
lecz oprócz ma­gii i pięknej pogody
w tych miej­scach nikt już na mnie nie czeka... 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 4 maja 2015, 19:33

Cóż z pięknych wyz­nań jeśli ser­ce nie wie co to trwanie... 

aforyzm
zebrał 59 fiszek • 13 kwietnia 2015, 19:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni