Seneka 18

917 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

Cza­sem trud­no jest zro­zu­mieć sa­mot­ność człowieka, jest jak nieod­gad­niona ta­jem­ni­ca po­roz­rzu­ca­nych po noc­nym niebie gwiazd... ni­by mi­liony światełek, lecz tyl­ko niektóre złączo­ne są w sen­sowną całość... 

aforyzm
zebrał 35 fiszek • wczoraj, 17:20

Ona...

W każde słowo
mocą ba­biego la­ta, wpla­ta w literki
naj­piękniej­sze nit­ki swo­jej duszy
dum­na i wrażliwa
swój smu­tek ofiaro­wuje nocy
i tyl­ko sa­mot­ność gwiazd
ma wyłączność na widze­nie jej łez
żyje jak zra­niony ptak
samotna
lecz pełna wiary
że gdzieś tam is­tnieje lep­szy świat...
dla jed­nych jest aniołem
dla in­nych piękną, wrażliwą poetką
dla siebie sa­mej jednak
jest tyl­ko zwyczajną kobietą... 

wiersz
zebrał 41 fiszek • przedwczoraj, 10:41

Niedorosła miłość...

Kochać, to często mieć w so­bie
od­ro­binę z dziec­ka
cza­sa­mi pragnąć na­pi­sać list
na lus­trze w łazien­ce
i cze­kać z utęsknieniem
na od­po­wiedź
lub cho­ciażby na mały znak
w pos­ta­ci kośla­we­go zna­ku ser­ca
po wielok­ropku...
kochać to być ra­dos­nym chwilą
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 40 fiszek • 26 października 2014, 13:08

Tam gdzie żegnamy
naj­wier­niej­sze przyjaźnie.
Cmen­tarz dla zwierząt.

Odtwórz 

haiku
zebrał 23 fiszki • 25 października 2014, 11:48

Okruchy życia...

Cza­sami odchodzisz
tak jak­by nig­dy nic nas nie łączyło
mak­sy­mal­nie obojętna
z przytupnięciem
od­wra­casz się na jed­nej nodze
by, na pożegnanie
wzro­kiem wy­razić swój gniew
i podkreślić
wagę swo­jej decyzji
lecz za­miast po­wagi i złości
two­ja twarz łagodnieje
po chwili
wra­casz lek­ko zawstydzona
bo jak można zapomnieć
zab­rać z sobą kogoś
ko­mu obiecało się iść razem
na końce świata... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 24 października 2014, 08:49

Magia muśnięć...

Nie zaw­stydzisz poetę miłością
na­wet gdy­byś o uczuciach
wie­dział dosłow­nie wszystko
nie zawstydzisz...
bo poeta pot­ra­fi więcej
niż tyl­ko kochać
poeta pot­ra­fi słowem wzbudzać
dreszcze
za­nim prag­nienia nadążą zamieniać
je w dotyk... 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 22 października 2014, 11:37

Okruchy życia...

Cza­sami blis­kość na chwilę odfruwa
niczym ptak
niesiony na pięknych skrzydłach
słów
na bo­gat­szy i lep­szy ląd...
a wszys­tko tyl­ko po to
by kiedyś
można było le­piej żyć
bez biedy, zmar­twień i trosk...
lecz, gdy na powrót nas­ta­je czas
nikt już zaz­wyczaj nie czeka
tyl­ko mar­twe napisy
na zim­nych ste­lach dusz
snują opo­wieść swą
że tych, dla których chcieliśmy
pra­cować i żyć
za­bił już daw­no czas
w którym blis­kość dla miłości
pod­bi­jała
lep­szy świat... 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 19 października 2014, 18:36

Okruchy życia...

Uchy­lił anioł nieba
uzależnionym
wlał w smut­ne serca
wiarę, nadzieję i miłość
uka­zał piękno
o ja­kim nig­dy na­wet nie śnili
tęczą wyz­naczył most
do życia...
lecz oni za­miast pójść i kochać
zostali
by jeszcze raz spróbo­wać i przegrać
w swo­jej bezsilności... 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 8 października 2014, 11:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama